Občanská nauka studium

DRUHY STÁTŮ

a) podle rozvržení výkonu státní moci1) centralizovaný stát je řízen z jednoho centra, z hlavního města, kde je soustředěna státní moc a správa, pokud je stát rozdělen na územní celky, jejich řídící orgány mají...

b) Podle toho, kdo stojí v čele státu

2) monarchie– stát, jehož nejvyšší představitel (monarcha) vládne doživotně vlastním jménem, monarchie se nazývají království, císařství, knížectví apod. a podle toho jsou titulováni jejich panovnicí, titul bývá dědičný – absolutní monarchie – panovník má...

11. Typy a formy státu

formy státua) podle formy vlády– způsob organizace státní moci (kdo stojí v čele státu, kdo vykonává státní moc)· demokratické– na státní moci se podílí všichni občané· nedemokratické– státní moc vykonává jen malá skupina lidí...

10. Sociální stát a jeho ekonomické problémy

– vznikl v Evropě (kolem druhé světové války)– vzorem bylo Švédsko, později Německo a poté prakticky celá republika– je to stát založený na tržním hospodářství– státní orgány se starají o sociální zabezpečení občanů státu–...

družstva

saldo obchodní a platební bilance– zisk: kladná bilance – větší vývoz než dovoz– prodělek: záporná bilance– počítají se sem i peníze vyvezené do zahraničí proces transformace ekonomiky– týká se bývalých socialistických států– podmínky:· demokratizace...

družstva

– společenství osob založené za účelem podnikání nebo uspokojování potřeb svých členů– jejich postavení upravuje obchodní zákoník– minimálně 5 členů, maximum není– platí členský vklad– členové neručí za závazky družstva– statutární orgán: předsednictvo– nejvyšší...

Obchodní společnosti

b) kapitálové společnostispolečnost s ručením omezeným (s r. o.)– založení: alespoň jedna osoba– maximálně 50 společníků– základní kapitál: 200 000Kč– společník ručí do výše svého vkladu– statutární orgán: jednatel– nejvyšší orgán: valná hromada– může...

Obchodní společnosti

a) osobní společnosti– předpokládají osobní účast společníků na podnikání)veřejná obchodní společnost (v. o. s.)– zakládají ji alespoň 2 osoby – podnikají společním jménem– ručí celým svým majetkem (při krachu je rozprodán majetek všech podepsaných)–...

Vznik společnosti:

– musí získat oprávnění k provozování– živnostenský list– koncesní listina– musí sepsat společenskou smlouvu, která obsahuje· obchodní jméno a sídlo společnosti· výčet všech společníků· předmět podnikání· podpisy všech společníků ověřené notářem– musí se zapsat...

Živnost

– užší pojem než samostatné podnikání– podnikatelská činnost řídící se podle živnostenského zákona– ne: lékaři, právníci, notáři a znalci– prokazuje se živnostenským listem nebo koncesní listinou– druhy živností:· ohlašovací– vzniká podáním žádosti na živnostenském...