Občanská nauka studium

Dědické právo

b) Dědické právo– dědické právo, upravuje právní vztahy vznikající po smrti fyzické osoby (zůstavitele) při přechodu jejího majetku na právní nástupce (dědice)– smrtí sice zanikají ta práva a povinnosti, která byla neoddělitelně spjata s...

Dědické právo, Dědění ze zákona

Dědění ze zákona – univerzální postup, který je uplatňován v případě nezanechání závěti zůstavitelem– v tomto případě dědí pouze osoby fyzickéo dědické skupiny I. manžel – automaticky ½, 2. polovina mezi potomky a manžela...

Občanské právo

1) Občanské právo– upravuje občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem a mezi občany a organizacemi– účastníky těchto vztahů mohou být: občané, organizace nebo stát– základní právní normou občanského práva je občanský zákoník– realizaci práv a...

Vlastnická práva

2) Vlastnická právaa) Vlastnické právo– je nejvýznamnějším věcným právem– vlastník má nejvyšší a úplnou moc nad věcí, která je předmětem jeho vlastnického právaDílčí vlastnická práva o svou věc může vlastník:o držeto užívato sklízet její...

9) Ústava, IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva

IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva– hospodářská a sociální práva:• právo na svobodnou volbu povolání• právo podnikat• právo sdružovat se v zájmových a odborových organizacích• právo na spravedlivou odměnu za práci• právo na stávku...

10) Ústava, Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení

VI. Ustanovení společná– platí pro občany i cizince na našem území– možnost zažádání o politický azyl v naši zemi 4) Proces schvalování zákona (legislativa)– právo zákonodárné iniciativy (právo navrhnout zákon) mají:o poslanec, skupina poslanců,...

8) Ústava, Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení 3) Listina základních práv a svoboda) Zdroje, ze kterých Listina základních práv a svobod vychází– Všeobecná deklarace lidských práv a svobod (1948)– Evropská úmluva pro ochranu lidských práv...

6) Státní zastupitelství

o Státní zastupitelstvío Vláda– vláda řídí a kontroluje státní administrativní aparát, je odpovědná parlamentu– skládá se z předsedy, místopředsedů a ministrů– ministři řídí jednotlivá odvětví národního hospodářství a státní správy– člen vlády nesmí vykonávat...

5) Ústava, Hlava III.: Moc výkonná

Hlava III.: Moc výkonná– nejvyšší orgány výkonné moci jsou prezident republiky a vláda + státní zastupitelství o Prezident republiky– je hlavou státu, zastupuje stát navenek, vrchní velitel ozbrojených sil, …– je volen parlamentem, oběma...