Občanská nauka studium

Úvod do teorie práva

Obyčejové/ zvykové právo– rodové společnosti před vznikem států– pravděpodobně upravovaly především oblast trestního práva– vydány společenskými autoritami: stařešinami, vedoucí představitelé rodu/ kmeneKodifikovaná podoba– například:o Chamurapiho zákoníko Leges doudecim tabularumo Zákon sjudnyj ljudemo Zákoník občanskýo...

Úvod do teorie práva

3) Právní řád a právní normaa) Právní řád– souhrn všech právních předpisů daného státu, neustále se vyvíjí a mění– tvoří jednotný myšlenkový a logicky uspořádaný celek, ve které všechny právní předpisy spolu souvisejí, navazují...

Úvod do teorie práva

Úvod do teorie práva1) Co je to právo– právo: o je soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti, tyto předpisy jsou vydané a uznané státem, jejich dodržování je vynucováno státní...

5) Stát a pojmy s ním související

5) Druhy států Státy podle rozvržení výkonu státní moci – centralizované:o je řízen z jednoho centra, kde je soustředěna státní moc a správa – decentralizované:o značná stát státní moci a správy je svěřena samosprávným...

6) Stát a pojmy s ním související

Dle národnostního složení občanů– národní státy:o státy, které tvoří jeden národ (př. Dánsko, Portugalsko, …) – státy s národnostními menšinami:o převládá jeden národ, ale příslušníci jiného národa nebo národů tvoří významnou menšinu ve státě,...

4) Stát a pojmy s ním související

Psychologická (magická)– státní moc vznikla z jakési magické moci kmenových vůdců, z jejich hypnotického vlivu– podle této teorie má většina lidí psychickou přirozenost inklinovat k dobrovolnému otroctví, zatímco určití jedinci mají magickou schopnost ovládat...

2) Stát a pojmy s ním související

2) Národ a pojmy s ním související– národ:o společenství lidí se společným jazykem, hlásících se ke stejné národnosti, stejným národním tradicím a zájmůmo rozlišuje se politický a etnický národo národ nerovná se stát (existují...

3) Stát a pojmy s ním související

Prvotní tvoření státu– jak vznikaly první státní útvary v historii– z jakých podnětů vznikaly: pouze domněnky– podmínky vzniku: usazení skupiny lidí na určitém území – konec kočovnictví Druhotné tvoření státu– jak vznikaly a vznikají...

Rodinný cyklus

Rodinný cyklusFáze rodinného cyklu– je důležitou alternativou rodinného cyklu, jeho součástí– základní členění rodinného cyklu se určuje na tzv. nukleární rodině (málodětné, dvougenerační rodině = rodiče a jejich potomci)Bezdětné manželství– psychologicky důležité, binukleární rodina...

1) Stát a pojmy s ním související

– stát:o organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území, které se vyznačuje suverenitou (není podřízeno žádné žádnému vyššímu orgánu)o může dobrovolně převzít závazky vyplývající z členství v nadstátních organizacícho stát má následující...