Občanská nauka studium

Noetika = gnoseologie

Noetika = gnoseologie– teorie poznání, filozofická disciplína zkoumající problémy a zákonitosti poznávacích procesů– zabývá se zejména:o poznávacími vztahy člověka ke světuo historicko-společenskými a individuálními podmínkami poznávací činnostio zdroji, hybnými silami a cíli poznánío stupni...

Definice a nároky na definici

Definice a nároky na definici– definice je objasnění obsahu pojmu– typy definic:o ostenzivní definice: definice ukázáním, označenímo klasická definice: definice vymezením obsahuo definice úmluvou: př. a dále jen vlastník (ve smlouvách nahrazuje dlouhé pojmy)–...

Výroková logika

Výroková logika – část formální logiky, která se zabývá výroky a jejich vzájemnými vztahy– je dvouhodnotová: ANO/ NE: 1/0: PRAVDIVÉ/ NERAVDIVÉ– vztahy mezi výroky jsou dány výrokovými spojkami: funktory– vztahy mezi výroky:o konjunkce: a...

Vztah filozofie k ostatním vědám

3) Vztah filozofie k ostatním vědámDělení věd:– univerzální vědy: filozofie a teologie (na vrcholu všech věd, řeší všechny jevy)– speciální vědy (vědy, které se na něco specializují, řeší jen část jevů) dále se dělí...

Filozofické disciplíny

4) Filozofické disciplíny– ontologie = obecná metafyzika: filozofická disciplina, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy; ontologie představuje v klasické filozofické systematice, která má svůj počátek u Christiana Wolffa, součást metafyziky,...

Logika

5) Logikaa) Historie logiky– důležité postavy, které přispěly k rozvoji logiky:o starověk:  Aristoteles (je považován za zakladatele logiky, založil tzv. sylogistickou logiku, dále zkoumal modality/ možnosti, čímž dal základ modální logice) Albert Velikýo...

Commonwealth

Commonwealth – je volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií, do roku 1931 Commonwealth nesl označení Britské impérium, v letech 1931 – 1947 pak Britské společenství národů, dnes bývají tyto termíny...

OECD

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD) je mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky– OECD vznikla v roce 1961 (zakládací dokument byl...

G8

G8– je sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, USA) a Ruska, dohromady tyto státy představují 65% světové ekonomiky– G8 je neformální sdružení, z čehož vyplývá, že nemá žádnou...

Co je to filozofie

1) Co je to filozofie– slovní definice filozofie:o je odvozeno z řeckých kořenů „filein“ a „sofia“ – filein znamená milovat a sofia moudrost, doslova láska k moudrosti– věcná definice filozofie:o univerzální věda, která na...