Občanská nauka studium

Další světové organizace

6) Další světové organizaceČervený kříž – je mezinárodní nezisková organizace sídlící v Ženevě, která se zabývá poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech potřeby (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.), je...

Struktura a orgány NATO

Struktura a orgány NATO– NATO je seskupení nezávislých států nikoli nadnárodní organizace, rozhodnutí jsou přijímána za všeobecného souhlasu všech členských zemí– nejvyšším výkonným orgánem NATO (ustanoven již zakládající smlouvou NATO) je tzv. Severoatlantická radao...

Historie vzniku a rozšiřování NATO o další členské země

Historie vzniku a rozšiřování NATO o další členské země– prvním, kdo vyzval k vytvoření nějaké formy poválečné spolupráce, podobné současné Severoatlantické aliance, byl v roce 1946 Winston Churchill, který počítal se vznikem sjednocené Evropy...

NATO

5) NATO – NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizace Severoatlantické smlouvy) je mezinárodní vojenská organizace, založená 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou...

Orgány a struktura OSN

o Mezinárodní soudní dvůr: sídlí v Haagu, byl zřízen v roce 1945 Chartou OSN navazuje na předválečný Stálý dvůr mezinárodní bezpečnosti SN  je složen z 15 soudců, kteří jsou voleni nezávisle Radou bezpečnosti...

Orgány a struktura OSN

Orgány a struktura OSN– v OSN jsou dva typy orgánů – hlavní a pomocné; tři ze šesti hlavních jsou ve své působnosti nejvyšší a nezávislé: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Mezinárodní soudní dvůr– Valnému...

Orgány a struktura OSN

o Ekonomická a sociální rada:  skládá se ze zástupců 54 členských států, kteří jsou voleni na tři roky (každý rok jedna třetina) Rada koordinuje hospodářskou, sociální a kulurní činnost členských států OSN, svolává...

OSN

4) OSN– je mezinárodní organizace sídílící v New Yorku (některé orgány v Ženevě nebo ve Vídni, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu), jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – jejímu vzniku (24. 10. 1945...

Orgány EU

Orgány EU– základním principem fungování Evropské unie je svěřování pravomocí, které byly dříve v kompetenci členských států, na evropské instituce– základem evropských institucí je tzv. „institucionální trojúhelník“ – Rada Evropské unie, Evropská komise a...

Evropský parlament:

– Evropský parlament:o funguje jako kontrolní a poradní orgán Evropské unie, schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových...