Občanská nauka studium

Prameny judaismu

a) Prameny judaismuTalmud – soubor judaistických pouček dogmatické, nábožensko-etické a právní povahy– soubor náboženských traktátů zakotvujících ideologické, kulturní a náboženské právní představy judaismu– svým dosahem po Starém zákonu nejvýznamnější zdroj židovské věrouky– nauka v...

Části Starého zákona

Části Starého zákona– Pentateuch: o jádro Starého zákona, Pět knih Mojžíšových Genesis: vznik světa a prvních lidí, končí příběhem Josefa• obsahuje příběhy např.:příběh Adama a Evy Stavba Babylonské věže Jákob a Ezaupříběh Kaina a...

Židovské svátky

b) Židovské svátky– Roš Hašana (Den troubení na šofar):o oslava židovského nového roku, v překladu „Hlava roku“o slaví se dva dny v měsíci tišri (naše září)o odhazování kamínků, drobtů do vody (odhazování starých hříchů)o...

O náboženstvích

3. polyteismuso víra v existenci více bohůo z hlediska historie náboženství vývojový stupeň mezi animismem a monoteismemo charakteristickým rysem je rozrůznění božstev podle hlavní oblasti přírody a okruhu lidské činnosti, které mají na starost,...

Judaismus

2) Judaismus– je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele, do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako „izraelitská víra“, „židovská víra“ nebo „Mojžíšská...

Izmy

Dualismus– koncepce, která je založena na dvou samostatných, neodvoditelných, obvykle se vylučujících i vzájemně neovlivnitelných principech– v užším smyslu se dualismem rozumí dualismus ontologický jako výklad bytí pomocí dvou rovnocenných principů, materiálního a duchovního–...

Izmy

– polyteismus:o víra v existenci více bohůo z hlediska historie náboženství vývojový stupeň mezi animismem a monoteismemo charakteristickým rysem je rozrůznění božstev podle hlavní oblasti přírody a okruhu lidské činnosti, které mají na starost,...

O náboženstvích

1) O náboženstvícha) Co je to náboženství– je ustálená soustava představ o existenci nadpřirozených skutečností mimo dosah smyslové zkušenosti, kterou sdílí větší skupina obyvatel– ustálená soustava věr ve Vyšší moc, v boha, bohyni nebo...

Přirozená teologie

4) Přirozená teologie– část speciální metafyziky, která se snaží rozumem dokázat boha (logicky odvodit jeho existenci)– řeší otázky rozumného důkazu boží existencePřímé důkazy boží existence (vyvozování Boha z Boha)např.: René Déscartes, Anselm z Canterbury–...

Izmy

5) -Izmya) Filozofické názory na skutečnostMonismus– je názor, že veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance– jde o protiklad dualismu a pluralismu– základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování světa není potřeba mít...