Občanská nauka studium

3) Ústava

Preambule– je zde vyjádřena věrnost občanů tradicím a jejich odhodlání rozvíjet, budovat a chránit ČR jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti– odhodlání střežit přírodní,...

4) Ústava, Hlava II.: Moc zákonodárná

Hlava II.: Moc zákonodárná– vykonává ji Parlament tvořený 2 komorami– má na starost legislativní činnost: projednávání a přijímání zákonů, kontroluje moc výkonnou– schůze Parlamentu jsou veřejné, každý člen vlády i občan má možnost přístupu...

1) Ústavní právo

– tvoří ho souhrn právních norem, které upravují především formu a druh státu, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a povinnosti občanů– prameny ústavního práva jsou:o Ústava České Republikyo...

2) Ústava

a) Vývoj české ústavnosti – ústavy ČSR, ČSSR, ČR, …– Pillersdorfova ústava (1848)– Stadionova ústava (1849 – 1851)– Šmerlingova ústava (1861)– Prosincová ústava (1867)– Prozatímní ústava (14. 11. 1918)– Ústavní listina republiky Československé (29....

Úvod do teorie práva

7) Právní skutečnosti– události/ okolnosti které ve spojení s právními normami zakládají, ruší nebo mění právní vztahy– jde o události/ skutečnosti, které ovlivňují právní vztahy samočinně, nebo o různá jednání, jimiž se na právní...

Úvod do teorie práva

8) Právní úkon– právní úkon je jednání kterým měníme/ rušíme/ tvoříme právní vztahy/ skutečnosti– právní úkon musí být určitý, srozumitelný, vážně míněný a svobodný– druhy právních úkonů – způsoby:o výslovné – přímo říkáme, co...

Úvod do teorie práva

Právnická osoba– uměle vytvořené subjekty, které se taktéž účastní právních vztahů– vzniká zákonným způsobem – registrací/ zápisem do evidence: získává právní subjektivitu, musí mít svého zástupce v podob fyzické osoby (představenstvo, jednatel)– podstatou právnické...

Úvod do teorie práva

– usnášení schopnost, většiny:o poslanecká sněmovna:počet členů poslanecké sněmovny: 200 většina všech: 101 a víceusnášecí schopnost: minimálně 1/3 všech (67)rozhodnutí o vojenských zásazích: musí souhlasit absolutní většina = většina všech = minimálně 101 poslancůrozhodnutí...

Úvod do teorie práva

4) Prameny práva– prameny práva jsou formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo– prameny práva:o obyčeje: nepsané právo na základě dlouhotrvajícího a masového uskutečňování chování vžité jedinci neporušované pravidloo Sbírka zákonů: obsahuje veškeré celostátně...

Úvod do teorie práva

Účinnost normy– uvádí se v poslední větě normy/ předpisu– účinnost je povinnost normou/ předpisem se řídit, dodržovat jej– u některých norem/ předpisů je uvedeno, že nabývají účinnosti dnem vyhlášení, většinou ale doba účinnosti nastává...