Občanská nauka studium

Občanské právo,Podnájem

Podnájem– podnájemní smlouvu lze sjednat pouze s písemným souhlasem pronajímatele – bez tohoto souhlasu je podnájemní smlouva neplatná– občasný zákoník nemá ustanovení o formě podnájemní smlouvy, doporučuje se ovšem forma písemná– ve smlouvě o...

Občanské právo,Nájem bytu

Nájem bytu – uzavírá se na dobu určitou i neurčitou– pronajímatel může po nájemci požadovat až trojnásobek měsíčního nájemného jako zálohu, které může v případě nezaplacení použít k zaplacení nájmu – pokud nejsou tyto...

Občanské právo,Reklamace

Reklamace– prodávající odpovídá za vady věci při převzetí i za vady v záruční době – je povinen vady kupujícímu nahlásit, pokud věc nějaké má – v případě neprovedení má kupující právo odstoupit od smlouvy...

Občanské právo,smlouvy

b) Darovací smlouva– pojmenování osob: dárce a obdarovaný– podstata darovací smlouvy: dárce bezúplatně věc přenechá obdarovanému u nemovitých věcí se uskutečňuje vždy písemně, přenechává se vkladem do katastru movité věci písemně nebo ústně– dárce...

Občanské právo, Smlouvy – druhy pojmenovaných smluv

3) Smlouvy – druhy pojmenovaných smluv– typy smluv: pojmenované (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, …) nepojmenované (nedefinované přesně) smíšenéa) Kupní smlouva– pojmenování osob: prodávající a kupující– podstata kupní smlouvy:a) změna vlastnictví věci/...

Občanské právo, uzavírání smlouvy:

– uzavírání smlouvy:a) k uzavírání smlouvy dochází většinou tak, že jeden účastník předloží nabídku (ofertu): obsahuje náležitosti budoucí smlouvyb) smlouva je uzavřena přijetím nabídky (akceptací) druhým účastníkemc) Zajištění závazku– pokud závazky nejsou řádně plněny:a)...

Dědické právo, Společné jmění

Společné jmění– existuje pouze mezi manžely ve vztahu k majetku získanému za trvání manželství, s výjimkou věcí, které jeden z manželů dostal darem, zdědil, které slouží jeho osobní potřebě nebo výkonu povolání– každý z...

Občanské právo

1) Občanské právo– upravuje občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem a mezi občany a organizacemi– účastníky těchto vztahů mohou být: občané, organizace nebo stát– základní právní normou občanského práva je občanský zákoník– realizaci práv a...

Dědické právo, Vydědění

Vydědění – týká se neopomenutelných dědiců = potomků – pouze u nich je nutné jej sepsat – podat, ostatní příslušníky rodiny může zůstavitel „vyřadit“ z dědictví závětío může být provedeno z těchto důvodů: v...

Dědické právo, Dědická nezpůsobilost

Dědická nezpůsobilost– k děděni je nezpůsobilý ten, který se dopustí trestného činu na zůstaviteli nebo jeho nejbližších – naprostá ztráta nároku na dědictví (pokud mu není zůstavitelem odpuštěno)c) SpoluvlastnictvíPodílové spoluvlastnictví – v podílovém spoluvlastnictví...