Občanská nauka studium

Rodinné právo

1) Rodinné právo– je souhrnem právních norem upravujících vztahy mezi rodiči a dětmi, manželství – vztahy mezi manžely, mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově děti– spadá pod soukromé právoa) Manželství– je trvalé...

Trestní právo, Trestní právo procesní

3) Trestní právo procesní– upravuje postup při zjišťování trestným činů a jejich pachatelů, při soudním trestním řízení a při výkonu uložených trestů či ochranných opatření– hlavním pramenem je pro něj trestní řáda) Průběh trestního...

Trestní právo, Trestní právo procesní

b) Zásady trestního řízení1. presumpce neviny2. hlavní líčení je ústní a veřejné (existují výjimky, rozsudek je ale vždy veřejný)3. odvolávací řízení probíhá u soudy vyššího stupně4. nikdo nemůže být stíhán jinak než na základě...

Trestní právo, Druhy trestů

Ochranná opatřenío ochranná výchova (pachatelé mladší 15 let, v některých případech i 15 – 18 let)o ochranná léčba (návyky, psychické poruchy, devianté, …)o zabrání věci (suroviny k výrobě drog, pašované věci, …)c) Skutkové podstaty...

Trestní právo, Pojmy

d) Pojmy– podmíněné propuštění:o je možné udělit po polovině odpykání trestu ve věznici, u závažných zločinů po 2/3 odpykání trestu, u výjimečných trestů po 20 letech– promlčení trestnosti: o neplatí pro všechny trestyo promlčecí...

Trestní právo, Podmínky trestní odpovědnosti

Podmínky trestní odpovědnosti1. naplnění skutkové podstaty trestného činuo došlo k uskutečnění činu, který je trestním zákonem definován jako trestný čin2. vinao pachatelův vztah k okolnostem, které naplňují skutkovou podstatu trestného činuA. úmysl• přímý (čin...

Trestní právo, Druhy trestů

Druhy trestů– odnětí svobodyo méně než 1 – 15 let, nepodmíněně nebo podmíněně (u navrženého trestu max. délky 2 roky, podmínka až pětiletá)o výjimečný trest: 15 – 25 let, doživotí (pouze nepodmíněné)– ztráta čestných...

Občanské právo,Další druhy smluv

e) Další druhy smluv– pojistná smlouva:o je uzavírána písemně mezi pojistníkem a pojistitelem/ pojišťovnouo pojistník se zavazuje platit pojistné, pojistitel se zavazuje k plnění ve sjednaném rozsahu– smlouva o vkladu:o vzniká mezi vkladatelem a...

Trestní právo

1) Trestní právo– je souhrnem právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti chráněným společenským a individuálním zájmům– spadá pod veřejné právo2) Trestní právo hmotné– obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech...

Občanské právo,Nájem bytu

– písemnou výpovědí:o výpovědní lhůta – je nejméně tříměsíční, musí končit ke konci kalendářního měsíce, začíná prvním dnem následujícího měsíce – po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé straněo pro nájemce zákon nepředepisuje...