Občanská nauka studium

Evropský parlament

– sídlo: Lucemburk– je to nejvyšší zákonodárný orgán EU– 625 poslanců, kteří jsou voleni občany jednotlivých států na 5 let– funkce: hlasuje o rozpočtu, má právo vydávat právní akty má kontrolní právo vůči E.k....

Orgány EU

– Evropská Rada– hlavní rozhodovací orgán, který schvaluje všechny legislativní akty– členové: předsedové vlád členských států, předseda Evropské komise– schází se 4x ročně– funkce: dává podněty Evropské komisi, rozhoduje o přijetí nových členů a...

Cíle EU

– Hospodářská unie– usilují o sladění hospodářské politiky členských zemí– prosazení 4 základních svobod: volný pohyb lidí, zboží, kapitálu a služeb – Měnová unie– vytvoření Evropské centrální banky– Evropská měnová unie:– od r. 2002...

Principy EU

– Maastrichtská smlouva (1992)– nový cíl pro EU: vytvoření měnové unie se společnou měnou– zvyšuje hospodářská kritéria pro nově příchozí členy– posiluje vnitřní hospodářskou integraci– umožňuje vstup Rakouska, Švédska a Finska do EU –...

15. Evropská unie a postavení ČR v EU

Evropská unie – mezinárodní organizace, která sdružuje evropské státy a jejímž cílem je politická a hospodářská integrace členských států Vznik EU1952 – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)1957 – Evropské společenství pro atomovou energii...

Akademické tituly

– Bc. – bakalář – doba studia: 3 roky– Mgr., Ing. – magistr, inženýr– zakončení magisterského studia – závěrečné magisterské zkoušky– doba studia: 4 – 6 let – doktorandské – zakončeny státní rigorózní zkouškou–...

Školský systém v České republice

– předškolní výchova – jesle, mateřská škola– povinná školní docházka – nižší stupeň ZŠ, vyšší stupeň ZŠ nebo nižší stupeň gymnázií– střední škola – gymnázia, střední odborné školy, odborná učiliště – ukončení zkouškou: závěrečná...

14. Školský systém v ČR a v evropských státech

Evropa– v Evropské unii neexistuje jednotný školský systém– mateřské školy a jesle – předškolní výchova – zřizují ji obce nebo církve – děti se tu neučí– povinná školní docházka vzdělání – základní – středoškolské...

Politický systém v ČR

Politický systém České republiky je svou strukturou parlamentní demokratická republika s premiérem v čele vlády a pluralitním politickým systémem. Výkonná moc je vykonávána vládou a prezidentem, zákonodárnou moc mají dvě komory Parlamentu ČR –...

další ideologie:

e) rasismus– společenské zvýhodňování jedné rasy před ostatními– nerovnost před zákonem, nepřítomnost hlasovacího práva, nižší mzda.. f) anarchismus (anarchia = bezvládí)– odmítání jakékoli formy politické autority, státní moci, právního řádu– neomezená svoboda jedince, spravedlivé...