Občanská nauka studium

Temperament

– soustava vlastností, které se projevují způsobem reagování, používání a chování člověka– nelze ho zásadně změnit– hlavní složky temperamentu tvoří všeobecná aktivita jedince, jeho motorika– vrozený temperament, vlastnosti se během života vlivem sebevýchovy, výchovy...

Pojem osobnost

– v běžném jazyce – je tím myšlen člověk důležitý pro společnost ( výjimečný jedinec )– v psychologickém smyslu – je to každý člověk v neopakovatelné, pouze pro něho typické jednotě biologických vlastností, psychologických...

Schopnosti

– vloha + motivace à učení ( cvičení ) à schopnosti– umožňují člověka naučit se různým činnostem a vykonávat je. Člověk si schopnosti vytváří díky učení v průběhu svého života. – předpoklady – vlohy...

Vůle

– psychický proces, může být i psychický stav i vlastnost– psychická aktivita, kterou člověk dosahuje cíle a překonává překážky, které se na cestě k tomuto cíli vyskytnou– vnitřní – neschopnost rozhodnout se– vnější –...

19. Emoce a vůle, volní jednání, charakter člověka

City a emoce– motivační procesy, hodnotí to, co poznáváme a děláme– nižší – tělesné, prožíváme v nich stav našeho organismu– vyšší – city společenského vědomí, historicky mladší ( morální, estetické, intelektuální, sociální )– citové...

Druhy emocí

– morální emoce: vyjadřují hodnocení činů z hlediska morálky, pokud jedinec jedná v rozporu s morálkou prožívá pocit provinění– afekty: jsou spojeny s ohrožením nebo uspokojením základních životních potřeb, nebo velmi silných motivů, afekty...

Sociální vnímání

vnímání člověka okolíkaždý se na venek nějak projevuje: chováním, vzhledem, řečí, emocemi, gesty, mimikou Kategorizace vnímánírůzného typuzařazování do určité skupiny vjemů• zvuky- nejsou konkrétně vymezené –> šramot, hudba, bubny• identifikace předmětu- pro laika –>...

Ve vnímání jsou dva druhy zážitků:

vjem – zobrazuje obraz jako celek, výsledky vnímánípočitek – obraz jednotlivého předmětu- barva, vůně tvar, – počitky se obvykle samostatně nevyskytují, jsou součástí vjemůpočitky a vjemy zanechávají v našem mozku stopy, obraz, který z...

18. Vnímání, kategorizace vnímání

Vnímání ( percepce ) – psychologický proces, který nám umožňuje poznávat to, co v přítomném okamžiku přímo působí na naše smyslové orgány. Podává informace o vnějším světě a také o vnitřním stavu těla.– vnější...

3) Aplikované psychologické disciplíny

pedagogická psychologie– sleduje člověka v podmínkách výchovy– zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vyučování, vzdělávání– zaměřuje se i na osobnost a činnost učitele a na psychologickou analýzu výchovných vzdělávacích cílů a prostředků– spolupráce...