Občanská nauka studium

21. Duševní hygiena, zvládání náročných životních situací

– soubor pravidel, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a duševního zdraví– 1948 – Světová federace duševního zdraví (Ženeva) Duševní hygiena působí na:– možnosti autoregulace jedince (působí na sebe sama a...

Duševní poruchy

– změna některých psychických jevů– projevuje se v chování a prožívání– způsobuje problémy v sociální komunikaci– psychopatologie, psychiatrie a) psychózy – vážné neurotické poruchy – často vyžadují hospitalizaci – schizofrenie, maniodepresivní psychóza b) neurózy...

1) Zdravotní stav:

2) psychický stav ( nálady, stres, afekt … ) 3) dříve osvojené dovednosti, návyky ( vzájemně se ovlivňují ) 4) schopnosti – IQ 5) vlastnosti osobnosti 6) motivace 7) metoda učení – fáze učení...

Učení

Jedinec se musí přírodním i společenským podmínkám do jisté míry přizpůsobit, ale současně na přírodu i na společnost sám působí. Uplatňuje se vnímání, myšlení, řeč, vůle a motivace. – význam lidského učení – získávání...

Typy myšlení

– divergentní – více řešení – konvergentní – jen jedno řešení ( IQ test ) – praktické – opravář a pračka – názorné – vytváření představ – abstraktní – pomocí symbolů – automatické –...

Myšlení

– je nejvyšší psychický, poznávací proces, která slouží k řešení problémů – vychází z vnímání– je zobecněné a zprostředkované poznání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných zákonitých souvislostí– teoretické řešení problémů na...

Paměť

– psychický proces, je pod psychickými jevy– schopnost zapamatovat, uchovat a následně si vybavit osvojené zkušenosti– umožňuje využití minulých zkušeností k přítomnému jednání a k přípravě budoucí činnosti. 1) zapamatování – vytvoření stop a...

20. Učení a paměť, fantazie

Fantazie– obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány– názorné poznávání, psychický proces poznávací , patří pod psychické jevy– mohou vznikat na podkladu vjemů, které jsme dřív měli ( nemusí být...

1) Potřeby:

– pocit nedostatku, pocit neuspokojení, pocit strádání a) biologické – spánek, odpočinek, jídlo, pití, rozmnožování … b) psychologické – výkon, společenské uznání c) kulturní – knížky, divadlo2) zájmy a záliby – silný citový vztah...

Charakter

– je dán působením výchovy, vzniká v průběhu života– složka osobnosti, která se projevuje navenek, v jednání a chování daného jedince. Vrozeným dynamickým základem charakteru je temperament, ale celkové vlastnosti charakteru jsou určovány především...