Občanská nauka studium

Existencionalismus

– jeden z nejvýznamnějších směrů 20. století – existencionalismus se většinou používá pro francouzskou větev, německá větev je označována jako filozofie existence – společné pro obě větve: 1. světová válka a rozvoj industriální společnosti...

Dvě varianty:

Populární pragmatismus– zjednodušeně vyjadřuje zájmy společnosti Filozofický pragmatismus– snaží se vyřešit 3 problémy filozofie: význam, pravdu a poznání – představy, pojmy a pravidla– jsou to pouhá pravidla jednání– pravdivé jsou pouze tehdy, jsou-li pro...

Friedrich Nietzche

– Německo– do určité míry se inspiroval Schopenhauerem– vůle = pozitivní síla– je to důvod, proč se potřebujeme neustále něčeho zmocňovat = vůle k moci– žádá si, aby jí bylo vše dovoleno -> to...

2. fáze

– vyvíjí se tzv. empiriokritismus– představitelé: Richard Avenarius, Ernest Mach 3. fáze– filozofie logického empirismu– představitelé:Bertrant Russel, Ludwig Wittgenstein, Rudolf CarnapIracionalismus– centrum zájmu: člověk a jeho vnitřní svět– nesouhlasí s jednoznačným a jednostranným způsobem...

Tři stádia vývoje:

· mýtické– jevy se vysvětlovaly pomocí nadpřirozených sil· filozofické– nadpřirozené síly jsou nahrazeny abstrakcemi– vysvětlení pomocí filozofických pojmů· pozitivní (vědecké)– vysvětlení na základě faktů– důležitá je morálka založená na lásce a solidaritě– to vyúsťuje...

25. Filozofické směry 20.století

Pozitivizmus– filozofický směr, který reaguje na spekulativní filozofii přelomu 18. a 19. století a rozvoj přírodních věd v 18. a 19. století– vývoj – 3 fáze:1. fáze– jsou programována základní východiska pozitivizmu– August Comte–...

Karl Marx

– převzal dialektiku· dialektický materialismus– nejdůležitější je hmota – myšlení je její specifická vlastnost– jediná forma výkladu světa, společnosti a člověka je – člověk se vyvinul z opice· svět není chaotický, řídí se dialektickou...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

– idealistický filozof– zakladatel dialektiky – všechno bytí je stádiem vývoje ducha– jeho vývoj je bojem protikladů– 3 stádia vývoje ducha · teze– to, co můžeme objasnit logikou = myšlení– zde existuje pouze absolutní...

Osvícenství v Anglii

– nový systém filozofie– zakladatelé Isaac Newton a Robert Boyle George BerkeleyMyšlenky– věc je konstantní sumou počitků v našem vědomí– vnucená představa – jen pokud se díváme na oblohu je společné pro všechny– vlastní...