Občanská nauka studium

2) Speciální psychologické disciplíny

psycholingvistika– je psychologie řeči, studuje vzájemné vztahy mezi myšlením a řečízoopsychologie– psychologie zvířat– psychologie zvířat různých stupňů vývoje (nejnižší formy – až lidoopy)psychofyzika– zkoumá vztahy mezi fyzikálními vlastnostmi podnětů a jejich požitkovými a vjemovými...

1) Základní psychologické disciplíny

obecná psychologie– zabývá se nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou (paměť, myšlení …)– odhlíží od rozdílů mezi lidmi a zajímá se o to, co je společné všem (např. vnímání, myšlení, řeč,...

17. Psychologie, základní psychologické disciplíny

Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování jednání a prožívání lidí, a snaží se předvídat a formulovat je. Zkoumá člověka – jeho nitro i vnější projevy (chování).– psychologie...

Populační a sociální problémy

– v roce 2050 by měla dosáhnout 9,5 mld. obyvatel– sílí tlak na přírodní zdroje a na místa vhodná pro život– ve většině zemí také roste průměrná délka života obyvatel– problémy rozvojových zemí –...

Významné globální problémy

– globální problémy se týkají celého mez. o společenství a nelze je účinně řešit na národní úrovni– řeší je mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodního společenství– nejsou...

Důsledky globalizace

– tzv. časoprostorová komprese – zvyšující se pohyby a komunikace v prostoru – mění se role prostoru a času, svět se jakoby zmenšuje – vede k dalšímu zvyšování nerovnosti – vzniká skupina lidí znevýhodněná...

Důsledky globalizace

– reálná moc se přesouvá se od veřejného k soukromému sektoru; není v rukou jednotlivých států– hospodářská perspektiva – je stále více ovlivňována obchody na světových finančních trzích – už několik významných ekonomik od...

16. Lokální a globální problémy současného světa

Lokální problémy– můžeme je určovat z různých hledisek – z hlediska světadílu, státu či města Problémy světadílů– Evropa – reprodukce obyvatelstva se snižuje– Asie – reprodukce obyvatelstva se zvyšuje– Afrika – chudoba, AIDS, rozšiřování...

Lokální problémy Ústeckého kraje

– povrchová těžba a devastace krajiny (Mostecko); nejnižší vzdělanost v celé ČR Lokální problémy regionu Podbořanska– rozvoj průmyslu, ale musí se dovážet pracovní síla; degradace zemědělství Lokální problémy jednotlivých měst– nedostatek kulturního vyžití; likvidacee...

Další rozvoj evropské integrace:

– společné občanství– občané státu EU jsou občany EU– zatím platí je pro volný pohyb v EU– plánuje se: rozšíření práv v ostatních členských státech– společná sociální politika– velmi odlišná hospodářská a životní úoveň...