Občanská nauka studium

Výroková logika

– zákon účelnosti:o vše, co se děje se děje za nějakým účelem– zákon dostatečného důvodu: vše, co se děje, má nějakou příčinu, nic nevzniká z ničehoo nutné jsoucno (ex = es): důvod své existence...

Výroková logika

Výroková logika – část formální logiky, která se zabývá výroky a jejich vzájemnými vztahy– je dvouhodnotová: ANO/ NE: 1/0: PRAVDIVÉ/ NERAVDIVÉ– vztahy mezi výroky jsou dány výrokovými spojkami: funktory– vztahy mezi výroky:o konjunkce: a...

Definice a nároky na definici

Definice a nároky na definici– definice je objasnění obsahu pojmu– typy definic:o ostenzivní definice: definice ukázáním, označenímo klasická definice: definice vymezením obsahuo definice úmluvou: př. a dále jen vlastník (ve smlouvách nahrazuje dlouhé pojmy)–...

Logika

5) Logikaa) Historie logiky– důležité postavy, které přispěly k rozvoji logiky:o starověk:  Aristoteles (je považován za zakladatele logiky, založil tzv. sylogistickou logiku, dále zkoumal modality/ možnosti, čímž dal základ modální logice) Albert Velikýo...

Filozofické disciplíny

4) Filozofické disciplíny– ontologie = obecná metafyzika: filozofická disciplina, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy; ontologie představuje v klasické filozofické systematice, která má svůj počátek u Christiana Wolffa, součást metafyziky,...

Vztah filozofie k ostatním vědám

3) Vztah filozofie k ostatním vědámDělení věd:– univerzální vědy: filozofie a teologie (na vrcholu všech věd, řeší všechny jevy)– speciální vědy (vědy, které se na něco specializují, řeší jen část jevů) dále se dělí...

Co je to filozofie

1) Co je to filozofie– slovní definice filozofie:o je odvozeno z řeckých kořenů „filein“ a „sofia“ – filein znamená milovat a sofia moudrost, doslova láska k moudrosti– věcná definice filozofie:o univerzální věda, která na...

G8

G8– je sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, USA) a Ruska, dohromady tyto státy představují 65% světové ekonomiky– G8 je neformální sdružení, z čehož vyplývá, že nemá žádnou...

OECD

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD) je mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky– OECD vznikla v roce 1961 (zakládací dokument byl...

Commonwealth

Commonwealth – je volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií, do roku 1931 Commonwealth nesl označení Britské impérium, v letech 1931 – 1947 pak Britské společenství národů, dnes bývají tyto termíny...